Vytvoření sítě kompetencí

V roce 1999 předložil okres Cham v rámci ofenzívy bavorské zemské vlády v oblasti špičkových technologií projekt kompetenční sítě pro mechatroniku. Renomovaná poradenská společnost Artuhr d‘ Little jej vyhodnotila jako jeden z nejlepších projektů v oblasti managementu.

Jedním z klíčů k úspěchu byla firemní síť. Spolupráce v síti sbližuje společnosti v regionu a posiluje jejich vazby na region. Úzká spolupráce mezi podnikateli, ale i zaměstnanci, vede k velmi dobré výměně zkušeností, která zasahuje do všech oblastí podniku. Pokud mezi partnery panuje vysoká míra důvěry, může docházet k výměně citlivých údajů (od rozvahových údajů až po vývojové procesy).

Díky synergickým efektům sítě ušetřily společnosti značné náklady na další vzdělávání svých kvalifikovaných pracovníků. Podniky se také posilují prostřednictvím spolupráce a vytváření sítí, čímž se zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Zejména ve výzkumně náročných a vysoce specializovaných odvětvích hraje důležitou roli kontakt s potenciálními kooperačními partnery, zákazníky, dodavateli, ale také se studenty a kvalifikovanými odborníky.

Projekt se zaměřuje na spolupráci v následujících oblastech, přičemž mechatronika je v každém případě v centru pozornosti: kvalifikace, výzkum a vývoj a marketing/servis. S postupným rozvojem sítě by měly vznikat různé formy spolupráce a projekt je otevřen i účasti jednotlivých společností. Byly vytvořeny nové mechatronické výrobky a zdokonaleny výrobní technologie a výrobní zařízení. Kromě toho se uskutečnil společný vývoj s univerzitami nebo partnery mimo region. Zúčastněné univerzity podpořily projekt svými vědeckými znalostmi a vybavením. Kromě toho byly navázány úzké vazby mezi stážisty a absolventy a společnostmi v síti.

Jako přednášející vystoupili odborní profesoři z univerzit v oblasti odborné přípravy a dalšího vzdělávání. Počet mechatronických odborníků se díky školení a dalšímu vzdělávání výrazně zvýšil. Školení zajišťuje odborná škola, která pro účastníky školení vytvořila také e-learningovou platformu MOMEL na internetu, a další vzdělávací opatření koordinovalo nebo provádělo středisko pro vzdělávání dospělých.

Zintenzivnila se spolupráce mezi jednotlivými společnostmi, a to napříč odvětvími a společnostmi, čímž se dosáhlo trvalého posílení jednotlivých společností. Kromě výměny zkušeností v oblasti vzdělávání byl vytvořen potenciál pro úsporu nákladů a zkrácení doby vývoje. V rámci marketingu a služeb byla síť integrována do regionálního marketingu. Byly organizovány návštěvy veletrhů, zprostředkovány kontakty atd. a tím bylo dosaženo rozhodujícího zlepšení informovanosti o oboru mechatroniky a kompetenční sítě mechatroniky na regionální i celostátní úrovni.

Společnosti určily cíle projektu. Definovali projekty a jednotlivá opatření v oblasti vývoje, kvalifikace a marketingu. Za tímto účelem byl vytvořen výbor navrhovatelů složený ze zástupců zúčastněných společností. Pravidelně se konaly strategické schůzky. Nechybělo ani písemné potvrzení o ideovém a finančním příspěvku společnosti. Projekty výzkumu a vývoje hodnotila po jedné osobě z Agentury pro hospodářský rozvoj, Průmyslové a obchodní komory a Vysoké školy aplikovaných věd po konzultaci s podniky a na jejich žádost podle stupně inovace a mechatronického významu. Na základě tohoto hodnocení byla provedena kategorizace, která byla rozhodující pro přidělení finančních prostředků. Kromě toho musí být každých šest měsíců vypracována zpráva popisující průběh projektů výzkumu a vývoje, která je předpokladem pro proplacení nákladů.